Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 82/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2011 roku
w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Krośnieńskiego Nr
3/04 z dnia 20 lutego 2004 roku
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 81/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 80/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 79/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji
niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 78/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót na
zadaniach pn: Przebudowa zabytkowego mostu nad potokiem Iwonickim
w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz w km
12 424 w m. Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową
kładki dla pieszych
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 77/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 76/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 75/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 74 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Bałucianka, Bzianka, Deszno,
Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Ladzin, Łazy, Milcza,
Posada Górna, Puławy. Rudawka Rymanowska, Rymanów, Rymanów
Zdrój, Sieniawa, Tarnawka, Wisłoczek, Wołtuszowa, Wólka,
Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów, powiat krośnieński
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 72/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 listopada 2011 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenia Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie
01.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się