Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 100/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia zasad realizacji dostaw, usług i robót
budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 14000 euro
07.04.2016 więcej
Zarządzenie nr 99/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki)
rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Krośnie
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 98/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 97/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
na: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla budynku
Starostwa Powiatowego w Krośnie"
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 96/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 95/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 94/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 93/2012 Starosty Krośnieńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie powołania Zespołu do wypracowania sposobu,
organizacji i zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu
krośnieńskiego
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 92/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu po zakończeniu służby przygotowawczej dla pracownika
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Krośnie
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 91/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
07.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się