Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
31.03.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 23 marca 2021 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji mikroprojektu pn.
„Przywrócić zapomniane - wspólna historia pogranicza polsko
- słowackiego" numer mikroprojektu INT/EK/KAR/1/IV/A/0289
24.03.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 9 marca 2021 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
24.03.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2021 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki)
rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Krośnie
24.03.2021 więcej
23.03.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
24.02.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2021 roku
w sprawie określenia zasad realizacji dostaw, usług i robót
budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 130 000 zł
18.02.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu
15.02.2021 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 01 lutego 2021 roku
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków
działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na
terenie powiatu krośnieńskiego w 2021 roku
01.02.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu po zakończeniu służby przygotowawczej
01.02.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się